Aansprakelijkheid

 

heydra.nl     Heeft met zorg deze site samengesteld.    Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

heydra.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden

schade dan ook welke voortvloeit uit de door heydra.nl verstrekte informatie

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en)

of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

heydra.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de

al dan niet door derden aangeboden informatie op de website van heydra.nl.

heydra.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen,

indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet,de belangen van overige

internetgebruikers,andere derden of de Algemene Voorwaarden voor de inzending van videomateriaal en/of foto's van heydra.nl

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van heydra.nl worden openbaar gemaakt of

verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale,

elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht)

het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of  voor eigen oefening,

studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-,

nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

heydra.nl verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden,

tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd.

De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om de stamboom te verfijnen.

Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.
 

heydra.nl                                                                                                                           
 

© 2002 - 2024 heydra.nl - Alle rechten voorbehouden